Omlouvám se všem, kdo postrádají ve starších příspěvcích fotografie. Jsou začarované někde v googlových střevech.
Pracuji na jejich osvobození, ale chce to čas.

Prohledat tento blog

Nabídka z archivu

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení

Následující text je skoro 60 let starý. Modlitba za pravdu Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dneš...

Janovy pašije (text)

JOHANN SEBASTIAN BACH
JANOVY PAŠIJE (BWV 245) 

ZRADA A ZATČENÍ
(Jan 18, 1-14)

č. 1 SBOR
Páne, vládče náš, jehož sláva
je ve všech zemích velkolepá!
Ukaž nám skrze svoje utrpení,
že ty, pravý boží syn, na věčné časy,
i v největším ponížení budeš veleben.
Da capo.

č. 2a RECITATIV
EVANGELISTA
Po těch slovech šel Ježíš se svými
učedníky za potok Cedron, kde byla
zahrada; a do ní vstoupil on i jeho
učedníci. Také Jidáš, který ho
zradil, znal to místo, neboť Ježíš
tam se svými učedníky často býval.
Jidáš vzal s sebou oddíl vojáků,
k tomu stráž od velekněží a farizeů,
a přišli tam s pochodněmi, lucernami a zbraněmi.
Ježíš, který věděl všecko, co ho má
potkat, vyšel a řekl jim:

JEŽÍŠ
”Koho hledáte?“

EVANGELISTA
Odpověděli mu:

č.2b SBOR
”Ježíše Nazaretského .“

č. 2c RECITATIV
EVANGELISTA
Řekl jim:

JEŽÍŠ
”To jsem já .“

EVANGELISTA
Stál s nimi i Jidáš, který ho zradil.
Jakmile jim řekl ‚to jsem já‘,
couvli a padli na zem.
Opět se jich otázal:

JEŽÍŠ
”Koho hledáte?“

EVANGELISTA
A oni řekli:

č. 2d SBOR
”Ježíše Nazaretského.“

č. 2e RECITATIV
EVANGELISTA
Ježíš odpověděl:

JEŽÍŠ
”Řekl jsem vám, že jsem to já.
Hledáte-li mne, nechte ostatní odejít.“

č. 3 CHORÁL
Ó velká lásko, lásko nezměrná,
která tě přivedla na tuto cestu kříže!
Já na světě v rozkoších a radostech žil,
a ty trpět musíš!

č. 4 RECITATIV
EVANGELISTA
Tak se mělo naplnit slovo, které řekl:
‚Z těch, které jsi mi dal, neztratil jsem ani jednoho.‘
Šimon Petr vytasil meč, který měl u sebe,
zasáhl jednoho veleknězova sluhu a uťal mu ucho.
Ten sluha se jmenoval Malchos. Ježíš řekl Petrovi:

JEŽÍŠ
”Schovej ten meč do pochvy!
Což nemám pít kalich, který mi dal Otec?“

č. 5 CHORÁL
Buď vůle tvá, pane Bože, jak na zemi i na nebesích.
Dej nám trpělivost v době strádání, poslušnost v lásce i žalu,
veď a ochraňuj nás před krví odbojnou, která proti vůli tvé činí.

č. 6 RECITATIV
EVANGELISTA
Vojáci s důstojníkem a židovská stráž se zmocnili Ježíše a spoutali ho.
Přivedli ho nejprve k Annášovi;
byl totiž tchánem Kaifáše, který byl toho roku veleknězem.
Byl to ten Kaifáš, který poradil židům,
že je lépe, aby jeden člověk zemřel za lid.

č. 7 ÁRIE (ALT)
Aby od jha hříchů mých mě očistil
Spasitel můj spoután bude,
aby ze všech hlíz neřestí mě úplně vyléčil
nechal zraňovat se.
Da capo.


ZAPŘENÍ
(Jan 18, 15-27; Matouš 26,75)

č. 8 RECITATIV
EVANGELISTA
Za Ježíšem šel Šimon Petr a jiný učedník.

č. 9 ÁRIE (SOPRÁN) Následuji tě
kroky radostnými, a neopustím tě,
živote můj, světlo mé, ukaž mi tu cestu
a neustávej nikdy
mě vléci, postrkovat, prosit.
Da capo.

č. 10 RECITATIV
EVANGELISTA
Ten učedník byl znám veleknězi
a vešel s Ježíšem do nádvoří veleknězova domu.
Petr zůstal venku před vraty.
Ten druhý učedník, který byl znám veleknězi,
vyšel, promluvil s vrátnou a zavedl Petra dovnitř.
Tu řekla služka vrátná Petrovi:

SLUŽKA
”Nepatříš i ty k učedníkům toho člověka?“

EVANGELISTA
On řekl:

PETR
”Nepatřím.“

EVANGELISTA
Poněvadž bylo chladno,
udělali si sluhové a strážci oheň
a stáli kolem něho, aby se ohřáli.
I Petr stál s nimi a ohříval se.
Velekněz se dotazoval Ježíše
na jeho učedníky a na jeho učení.
Ježíš mu řekl:

JEŽÍŠ
”Já jsem mluvil k světu veřejně.
Vždycky jsem učil v synagóze a v chrámě,
kde se shromažďují všichni židé,
a nic jsem neříkal tajně.
Proč se mě ptáš?
Zeptej se těch, kteří slyšeli, co jsem říkal.
Ti přece vědí, co jsem řekl.“

EVANGELISTA
Po těch slovech jeden ze strážců, který stál poblíž,
udeřil Ježíše do obličeje a řekl:

SLUHA
”Tak se odpovídá veleknězi?“

EVANGELISTA
Ježíš mu odpověděl:

JEŽÍŠ
”Řekl-li jsem něco špatného, prokaž, že je to špatné.
Jestliže to bylo správné, proč mě biješ?“

č. 11 CHORÁL
Kdo tě takto udeřil,
můj Spasiteli, a kdo tě tak trýzní?
Ty přec hříšník nejsi jako my a děti tvoje,
ty hříchu neznáš To já, já a moje hříchy
nepočítané jako zrnka písku mořského,
ty na tě seslaly tu bídu, že bit jsi a krutě mučen.

č. 12 RECITATIV
EVANGELISTA
Annáš jej tedy poslal spoutaného k veleknězi Kaifášovi.
Šimon Petr stál ještě u ohně a ohříval se.
Řekli mu:

č. 12b SBOR
”Nejsi i ty z jeho učedníků?“

č. 12c RECITATIV
EVANGELIST
On to zapřel:

PETR
”Nejsem.“

EVANGELISTA
Jeden z veleknězových sluhů,
příbuzný toho, jemuž Petr uťal ucho, řekl:

SLUHA
”Což jsem tě s ním neviděl v zahradě?“

EVANGELISTA
Petr opět zapřel; a vtom zakokrhal kohout.
Tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl.
Vyšel ven a hořce se rozplakal.

č. 13 ÁRIE (TENOR)
Ach mysli moje,
kam vedeš mě nakonec, kde mám pookřáti?
Mám zůstat zde nebo hory a kopce za zády mít?
Nic na světě mi neporadí
a v srdci mém bolest je ze zločinu mého
poněvadž sluhovi jsem Pána zapřel.

č. 14 CHORÁL
Petr, který nevzpomněl, svého Boha zapřel,
který se ale náhle hořce rozplakal.
Ježíši, pohleď na mě také, když nechci se káti,
když zlo jsem konal, pohni svědomí mé!


VÝSLECH A BIČOVÁNÍ
(Jan 18, 28-40; 19,1)

č. 15 CHORÁL
Kristus, který nám blaženost přinesl,
a nic zlého nečinil, který pro nás za noci
jako zloděj chycen,
před bezbožné předveden a křivě obviněn
Vysmíván, potupen a uvězněn, jak Písmo říká.

č. 16a RECITATIV
EVANGELISTA
Od Kaifáše vedli Ježíše do místodržitelského paláce.
Bylo časně zrána.
Židé sami do paláce nevešli, aby se neposkvrnili
a mohli jíst velikonočního beránka.
Pilát vyšel k nim ven a řekl:

PILÁT
”Jakou obžalobu vznášíte proti tomu člověku?“

EVANGELISTA
Odpověděli:

č. 16b SBOR
”Kdyby nebyl zločinec, nebyli bychom ti ho vydali.“

č.16c RECITATIV
EVANGELISTA
Pilát jim řekl:

PILÁT
”Vezměte si ho vy a suďte podle svého zákona!“

EVANGELISTA
Židé mu odpověděli:

č. 16d SBOR
”Nám není dovoleno nikoho popravit.“

č. 16e RECITATIV
EVANGELISTA
To aby se naplnilo slovo Ježíšovo,
kterým naznačil, jakou smrtí má zemřít.
Pilát vešel opět do svého paláce,
zavolal Ježíše a řekl mu:

PILÁT
”Ty jsi král židovský?“

EVANGELISTA
Ježíš odpověděl:

JEŽÍŠ
”Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli jiní?“

EVANGELISTA

Pilát odpověděl:

PILÁT
”Jsem snad žid?
Tvůj národ a velekněží mi tě vydali.
Čím ses provinil?“

EVANGELISTA
Ježíš řekl:

JEŽÍŠ
”Moje království není z tohoto světa.
Kdyby mé království bylo z tohoto světa,
moji služebníci by bojovali,
abych nebyl vydán Židům;
mé království však není odtud.“

č. 17 CHORÁL
Ó velký Bože, velký navěky,
mohu-li kdy svoji věrnost vyjádřit?
Žádné srdce lidské 
nemůže vymyslit dar, který ti věnovat.
Nemohu se svými hříchy být smilování tvého hoden.
Jak mohu ti tvoji lásku skutky oplatit?

č. 18a RECITATIV
EVANGELISTA
Pilát mu řekl:

PILÁT
”Jsi tedy přece král?“

EVANGELISTA
Ježíš odpověděl:

JEŽÍŠ
”Ty sám říkáš, že jsem král.
Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět,
abych vydal svědectví pravdě.
Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“

EVANGELISTA
Pilát mu řekl:

PILÁT
”Co je pravda?“

EVANGELISTA
Po těch slovech vyšel opět k Židům a řekl jim:

PILÁT
”Já na něm žádnou vinu nenalézám.
Je zvykem, že vám o Velikonocích
propouštím na svobodu jednoho vězně.
Chcete-li, propustím vám toho židovského krále.“

EVANGELISTA
Na to se dali do křiku:

č. 18b SBOR
”Toho ne, ale Barabáše!“

č. 18c RECIATIV
EVANGELISTA
Ten Barabáš byl vzbouřenec.
Tehdy dal Pilát Ježíše zbičovat.

č. 19 ARIOSO (BASS)
Hleď, duše moje, s radostí bázlivou,
s radostí hořkou a srdcem polosklíčeným
dobrota tvoje nejvyšší v bolestech Ježíšových,
jak ti z trnů, co jej bodají, klíče Petrovy vykvétají;
Ty můžeš ovoce přesladké z hořkosti jeho česat,
proto bez ustání na něj hleď.

č. 20 ÁRIE (TENOR)
Uvaž, jak každý kousek zad jeho krví zalitý
nebesa zrovna připomíná.
Na něm, až vlny vodní potopy hříchů našich
se uklidní duha překrásná
coby znak milosti boží ukáže se.
Da Capo.


ODSOUZENÍ A UKRIŽOVÁNÍ
(Jan 19, 2-22)

č. 21a RECITATIV
EVANGELISTA
Vojáci upletli z trní korunu, vložili mu ji na hlavu
a přes ramena mu přehodili purpurový plášť.
Pak před něho předstupovali a říkali:

č. 21b SBOR
”Buď pozdraven, králi židovský!“

č. 21c RECITATIV
EVANGELISTA
Přitom ho bili do obličeje.
Pilát znovu vyšel a řekl Židům:

PILÁT
”Hleďte, vedu vám ho ven, abyste věděli,
že na něm nenalézám žádnou vinu.“

EVANGELISTA
Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě
a v purpurovém plášti. Pilát jim řekl:

PILÁT
”Hle člověk!“

EVANGELISTA
Když ho velekněží a jejich služebníci uviděli, dali se do křiku:

č. 21d SBOR
”Ukřižovat, ukřižovat!“

č. 21e RECITATIV
EVANGELISTA
Pilát jim řekl:

PILÁT
”Vy sami si ho ukřižujte!
Já na něm vinu nenalézám.“

EVANGELISTA
Židé mu odpověděli:

č. 21f SBOR
”My máme zákon, a podle toho
zákona musí zemřít, protože se
vydával za syna Božího.“

č. 21g RECITATIV
EVANGELISTA
Když to Pilát uslyšel, ještě více se ulekl.
Vešel znovu do paláce a řekl Ježíšovi:

PILÁT
”Odkud jsi?“

EVANGELISTA
Ale Ježíš mu nedal žádnou
odpověď. Pilát mu řekl:

PILÁT
”Nemluvíš se mnou?
Nevíš, že mám moc tě propustit,
a mám moc tě ukřižovat?“

EVANGELISTA
Ježíš odpověděl:

JEŽÍŠ
”Neměl bys nade mnou žádnou
moc, kdyby ti nebyla dána shůry.
Proto ten, kdo mě tobě vydal, má
větší vinu.“

EVANGELISTA
Od té chvíle ho Pilát usiloval propustit.

č. 22 CHORÁL
Skrze vězení tvoje, synu boží,
svoboda k nám přichází.
Žalář tvůj je milosti trůn
všech věřících království svobodné.
Kdybys byl ty porobu nepřijal
byli bychom my v porobě navždy.

č. 23a RECITATIV
EVANGELIST
Ale Židé křičeli:

č. 23b SBOR
”Jestliže ho propustíš, nejsi přítel císařův.
Každý, kdo se vydává za krále, je proti císaři.“

č. 23c RECITATIV
EVANGELISTA
Když to Pilát uslyšel, dal vyvést Ježíše ven
a zasedl k soudu na místě zvaném ‚Na dláždění‘, hebrejsky Gabbatha.
Byl den přípravy před svátky velikonočními, kolem poledne.
Pilát Židům řekl:

PILÁT
”Hle, váš král!“

EVANGELISTA
Oni se dali do křiku:

č. 23d SBOR
”Pryč s ním, pryč s ním, ukřižuj ho!“

č. 23e RECITATIV
EVANGELISTA
Pilát jim řekl:

PILÁT
”Vašeho krále mám ukřižovat?“

EVANGELISTA
Velekněží odpověděli:

č. 23f SBOR
”Nemáme krále, jen císaře.“

č. 23g RECITATIV
EVANGELISTA
Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován,
a oni se Ježíše chopili. Nesl svůj kříž
a vyšel z města na místo zvané Lebka,
hebrejsky Golgota.

č. 24 ÁRIE (BASS)
SE SBOREM
Spěchejte, duše trýzněné, opusťte vaše údolí slzavé.
Spěchejte – kam? na Golgotu! Víry křídla vezměte si.
Leťte – kam? na Kříže pahorek tam blaženosti dosáhnete.
Da Capo.

č. 25a RECITATIV
EVANGELISTA
Tam ho ukřižovali a s ním jiné dva,
z každé strany jednoho a Ježíše uprostřed.
Pilát dal napsat nápis a připevnit jej na kříž.
Stálo tam: Ježíš Nazaretský, král židovský.
Ten nápis četlo mnoho Židů, neboť místo,
kde byl Ježíš ukřižován, bylo blízko města;
byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky.
Židovští velekněží řekli Pilátovi:

č. 25b SBOR
”Neměls psát ‚židovský král,‘
nýbrž ‚vydával se za židovského krále.‘“

č. 25c RECITATIV
EVANGELISTA
Pilát odpověděl:

PILÁT
”Co jsem napsal, napsal jsem.“

č. 26 CHORÁL
Hluboko v srdci mém z tvého jména
a kříže zářícího neustále, mohu vesel být.
Zjev se mi obraze tvůj k útěše bídy mé,
jak ty, pane Kriste, tak smírně ke smrti krvácíš.


JEŽÍŠOVA SMRT
(Jan 19, 23-30)

č. 27a RECITATIV
EVANGELISTA
Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty
a rozdělili je na čtyři díly, každému vojákovi díl;
zbýval ještě spodní šat.
Ten šat byl beze švů, odshora vcelku utkaný.
Řekli si mezi sebou:

č. 27b SBOR
”Netrhejme jej, 
ale losujme o něj, čí bude!“

č. 27c RECITATIV
EVANGELISTA
To proto, aby se naplnilo Písmo:
‚Rozdělili si mé šaty a o můj oděv metali los.‘
To tedy vojáci provedli. U Ježíšova kříže
stály jeho matka a sestra jeho matky,
Marie Kleofášova a Marie Magdalská.
Když Ježíš spatřil matku
a vedle ní učedníka, kterého miloval,
řekl matce:

JEŽÍŠ
”Ženo, hle, tvůj syn!“

EVANGELISTA
Potom řekl tomu učedníkovi:

JEŽÍŠ
”Hle, tvá matka!“

č. 28 CHORÁL
Vše se mu v mysli promítlo v hodin ě poslední,
svoji matce ještě rozvážně ochránce ustavil,
Ty, člověče, konej správně v lásce k Bohu i člověku
bys zemřel bez výčitek a sebe nezarmoutil.

č. 29 RECITATIV
EVANGELISTA
V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě.
Ježíš věděl, že vše je již dokonáno;
a proto, aby se až do konce splnilo Písmo, řekl:

JEŽÍŠ
”Žízním.“

EVANGELISTA
Stála tam nádoba plná octa;
namočili tedy houbu do octa a na yzopu mu ji
podali k ústům. Když Ježíš okusil octa, řekl:

JEŽÍŠ
”Dokonáno jest.“

č. 30 ÁRIE (ALT)
Dokonáno jest!
Ó útěcho duší trpících
noc truchlivá nechá jen tu hodinu poslední zvědět.
Hrdina z Judey mocí vítězí a končí boj svůj.
Dokonáno jest!

č. 31 RECITATIV
EVANGELISTA
A nakloniv hlavu skonal.

č. 32 ÁRIE (BAS) a CHORÁL
BAS
Můj Spasiteli nejdražší, dovol zeptat se mi,
když na kříž přibit jsi, a sám pověděl jsi:
Dokonáno jest!
Jsem od smrti osvobozen?
Mohu se skrze muka a smrt tvou
do království nebeského dostat?
Je svět celý vykoupen?
Ač nemůžeš pro bolesti své mluvit,
jen hlavu svou nakloň a mlčky pověz ano.

SBOR
Ježíši, zemřels a nyní navždy žiješ,
v poslední úzkosti smrtelné jinam mě nepřiveď
než k tobě, který mě smířil Pane drahý,
dej mi jen, co si zasloužíš, více nic nežádám.


POHŘEB JEŽÍŠŮV
(Matouš 27, 51-52; Jan 19, 31-42)

č. 33 RECITATIV
EVANGELISTA
A hle, chrámová opona se roztrhla vpůli odshora až dolů,
země se zatřásla, skály pukaly, hroby se otevřely
a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena.

č. 34 ARIOSO (TENOR)
Srdce moje, zatímco svět celý s Ježíšovým utrpením rovněž trpí,
slunce se do smutku odívá, opona se trhá, skály pukají,
země se chvěje, hroby se otvírají,
neboť zří Stvořitele smrtelně chladného, co musíš vykonati?

č. 35 ÁRIE (SOPRAN)
 Rozplyň se, srdce moje, v moři slz,
Nejvyššímu z úcty, Vyprávěj světu
a nebesům svůj žal: Ježíš mrtev je!
Da Capo.

č. 36 RECITATIV
EVANGELISTA
Poněvadž byl den přípravy a těla nesměla zůstat přes sobotu na kříži
– na tu sobotu připadal totiž velký svátek
– požádali Židé Piláta, aby odsouzeným byly zlámány kosti
a aby byli sňati z kříže.
Přišli tedy vojáci a zlámali kosti prvnímu i druhému,
kteří byli ukřižováni s ním.
Když přišli k Ježíšovi a viděli, že je již mrtev,
kosti mu nelámali, ale jeden z vojáků mu probodl kopím bok;
a ihned vyšla krev a voda.
A ten, který to viděl, vydal o tom svědectví,
a jeho svědectví je pravdivé;
on ví, že mluví pravdu, abyste i vy uvěřili.
Neboť se to stalo, aby se naplnilo Písmo:
‚Ani kost mu nebude zlomena.‘
A na jiném místě Písmo praví: ‚Uvidí, koho probodli.‘

č. 37 CHORÁL
Pomoz nám, Kriste, synu Boží, skrze svoje útrapy hořké,
aby my, tvoji poddaní věrní, se všem hříchům vyhli,
se smrtí tvou a příčinou její na mysli naší tanoucí,
za to vše, ač jsme ubozí a slabí, díky tobě vzdát.

č. 38 RECITATIV
EVANGELISTA
Potom požádal Piláta Josef z Arimatie
– byl to Ježíšův učedník  ale tajný, protože se bál Židů –
aby směl Ježíšovo tělo sejmout z kříže.
Když Pilát k tomu dal souhlas, Josef šel a tělo sňal.
Přišel také Nikodém, který kdysi navštívil Ježíše v noci,
a přinesl asi sto liber směsi myrhy a aloe.
Vzali Ježíšovo tělo a zabalili je s těmi vonnými látkami
do lněných pláten, jak je to u Židů při pohřbu zvykem.
V těch místech, kde byl Ježíš ukřižován,
byla zahrada a v ní nový hrob,
v němž dosud nikdo nebyl pochován. 
Tam položili Ježíše, protože byl den přípravy a hrob byl blízko.

č. 39 SBOR
Odpočívejte v pokoji, ostatky svaté, které již více neoplakávám,
odpočívejte v pokoji a přineste mi pokoj též!
Hrob pro vás určený je, a žádné utrpení další neskrývá,
pro mě nebe otvírá a peklo zavírá.
Da Capo.

č. 40 CHORÁL
Ó Pane, ať cherubíni tvoji,
v mé poslední hodině duši mou
do lůna Abrahámova zanesou,
do těla, do komůrky její
tak hebké, bez soužení a trápení,
ji do dne soudného ulož!
Vzbuď mě pak,
aby oči moje tebe spatřily radosti plné,
Synu Boží, Spasiteli můj a Vládče!
Pane Ježíši Kriste, vyslyš mě,
a já budu velebit tě navěky!

překlad Jiří Pazourek 2003-11-01 za použití Českého ekumenického překladu Nového Zákona, ČBS 1991.

Žádné komentáře:

Okomentovat