Omlouvám se všem, kdo postrádají ve starších příspěvcích fotografie. Jsou začarované někde v googlových střevech.
Pracuji na jejich osvobození, ale chce to čas.

Prohledat tento blog

Nabídka z archivu

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení

Následující text je skoro 60 let starý. Modlitba za pravdu Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dneš...

Stvoření - text (cz)

DÍL PRVNÍ

V úvodu líčí se chaos

První výstup

Rafael, Uriel a andělé

Recitativ s průvodem
RAFAEL: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
Země pak byla nesličná a pustá a tma byla nad propastí.

SBOR ANDĚLŮ: A duch boží vznášel se nad vodami.
I řekl Bůh: Budiž světlo; a bylo světlo.

Recitativ s průvodem
URIEL: I viděl Bůh světlo, že bylo dobré, i oddělil Bůh světlo od tmy.

Arie
Před jasnou září světla božího rozplynuly se stínové noční;
A první den povstal. Kde byla směs, pořádek vládne teď.
Omráčen jest duchů pekelných sbor,
skácen v hlubokou propast, kde věčná noc.

SBOR
Zoufání, vztek a úžas čeká ten hrozný pád.
Svět novorozený stvořil Bůh slovem svým.

Druhý výstup

Rafael, Gabriel a andělé

Recitativ
RAFAEL: I učinil Bůh tu oblohu
a oddělil vody, kteréž jsou pod oblohou,
od vod, kteréž jsou nad oblohou, a stalo se tak.

S průvodem
Lomozem divá bouře burácí
jak plevy u větru uhánějí mraky;
Ohnivým bleskem plápolá nebe
a strašné rachotí hromobití.
Z vodních hlubin vystupuje
vše ovlažující déšť,
i zkázonosné krupobití,
i lehkoletný sníh.

GABRIEL
Na krásný svět s podivením
hledí nebeských kůrů sbor;
A vůkol chvalozpěvy znějí:
„Buď slaven Bůh. Buď slaven druhý den!"

GABRIEL A ANDĚLÉ
A vůkol chvalozpěvy znějí:
„Buď slaven Bůh, Buď slaven druhý den!"

Třetí výstup

Rafael, Gabriel, Uriel a andělé

Recitativ
RAFAEL: Řekl také Bůh: Shromážděte se vody, kteréž jsou pod nebem,
v místo jedno a ukaž se místo suché; a stalo se tak.
I nazval Bůh místo suché zemí, shromáždění pak vod nazval mořem.
A viděl Bůh, že to bylo dobré.

Arie
Rozpěněné hučí vody
a moře divoce se dme.
Kopce i skály se jeví
a týmě hor se vzhůru pne.
Tu širou krajinu probíhá
bludným krokem valná
Tichošumné vine se tam
potok klidnou dolinou.

Recitativ
GABRIEL: Potom řekl Bůh: Zplod země trávu a bylinu, vydávající símě,
a strom plodný, nesoucí ovoce, podle pokolení svého,
v němž by bylo símé jeho na zemi. I stalo se tak.

Arie
Před okem v kráse zelené
rozkošně skví se rolí pláň
a květů lahodnou napájí zrak se do syta;
Tu dýše vůní bylina a stroji ráně lék,
zde plodné štěpy tíží klesají,
tu stinné klenby splétá mladý háj,
tam příkrou horu věnčí hustý les.

Recitativ
URIEL: A kůrové nebeští prohlásili třetí den,
Boha chválíc, a řkouce:

SBOR
Vydejte hlasy, harfy a lyry,
rozneste vůkol radování
a zpívejte všem, jak mocný je Pán!
On stvořil nebe a zemi i krásou oděl spanilou.

Čtvrtý výstup

Předešlí

Recitativ
URIEL: Opět řekl Bůh: Budte světla na obloze nebeské, aby oddělovala den a noc a osvěcovala zemi a byla na znamení a rozměření časů, dnů a let. A učinil Bůh též i hvězdy.

S průvodem
Ve skvoucí záři vychází
bleskně koule sluneční,
jak ženich láskou blažený,
rek statný, slavený,
by letěl cestou svou.

Podle taktu
Luna bledá vychází
v tichoklidnou noc
a stříbrem ji zdobí.

Dle libosti
Po klenbě nebes blankytné
leskne se zástup zlatoskvoucích hvězd.
A synové boží prohlásili Čtvrtý den zpěvem nadpozemským,
chválíce mocnost jeho takto:

SBOR
Nebesa prozpěvují slávu boží
a skutkové jeho planou na obloze.

GABRIEL, URIEL A RAFAEL
Den příští to slyší od minulého
a noc minulá od příští noci.

VŠICHNI
Nebesa prozpěvují slávu boží
a skutkové jeho planou na obloze.

GABRIEL, URIEL A RAFAEL
Po všech zemích to slovo zní.
Každý, kdo je slyší, blažen okřívá.

VŠICHNI
Nebesa prozpěvují slávu boží
a skutkové jeho planou na obloze.

DÍL DRUHÝ

První výstup

Gabriel, Rafael, Uriel a andělé

Recitativ s průvodem
GABRIEL: Řekl Bůh: Vydejte vody hmyz duše živé v hojnosti a ptactvo,
kteréž by létalo nad zemí pod oblohou nebeskou.

Arie
Na perutech mocných bystrooký orel letí
a oblakem plovouc vznáší se k nebi,
kde slunce plá.
Skřivánek vítá ráno růžové, o lásce holubice cukruje.
Kde jaký les a háj, tam zní slavíka píseň vábně lahodná;
Žal prsa jeho netíží a bolu kvílení nezná zpěv jeho čarovný.

Recitativ
RAFAEL: I stvořil Bůh velryby veliké a všelijakou duši živou plazící se,
i požehnal jim Bůh, řka takto:

Podle taktu
Ploďte se a množte se, tvorové vzduchu
ploďte se a pějte na všech větvích!
Množte se ploutevnaté ryby, naplňte vody mořské!
Ploďte se, mocněte se a množte se
a radujte se v Bohu svém.

Dle libosti
A andélé hráli na harfy nebeské a pěli o divech pátého dne.

Trojzpěv
GABRIEL
V nevídané kráse, v mladistvé zeleni,
pahorkové dýchají;
A z vinoucích se žit,
jak plynulý krystal, vypryskuje potůček.

URIEL
Radostně do kola sem tam poletuje veselého ptactva sbor.
A v tetu závratném mění se peří lesk jak duha barevná.

RAFAEL
V prohlubině jasné míhá se
v kotoučích nesčíslných havět rybí.
A z mořské propasti valí se
Leviathan nad vody rozpěněné.

VŠICHNI TŘI
Kolik jest, Bože, skutků tvých?
Kdo počet jejich zná?
Velká je moc, ó Pane, tvá; Buď slaven na věky!

Druhý  výstup

Předešlí

Recitativ
RAFAEL: Řekl Bůh: Vydej země duši živou, jednu každou podle pokolení jejího,
hovada a zeměplazy i zvěř zemskou podle pokolení jejího.

S průvodem
A země otvírá lůno;
Poslušna slova božího,
rodí tvorů na sta, vše podoby ušlechtilé.
Řvouc pin radosti stojí plavý Lev,
tu kvapně poskakuje tygr mrštný,
rychlý jelen tam týčí parohy;
S vyježenou hřívou, v oku blesk,
bez ustání komoň řehce.
Ve stádech skot si potravu hledá
po lukách zelených a na polích,
jak by nasil, hemží se v rounu tichý brav.
Vírem kotoučivým jak prašný oblak
lítá hmyzů hejno a zeměplazy lezou cestou klikatou.

Arie
Nebe teď v celé slávě září,
země se v půvabu svém usmívá,
v povětří lítá pernaté ptactvo
a vody dmou se hekotem ryb,
po zemi kráčí zvěře dav.
Přec úkol není dokonán,
když schází tvor divuplný,
který by mocnost Boží ctil a milost jeho velebil.

Recitativ
URIEL: I stvořil Bůh člověka k obrazu svému. K obrazu Božímu stvořil jej.
Muže a ženu stvořil. I vdechl v chřípě jeho dchnutí života; i byl člověk duší živou.

Arie
Původní nadán úrodou,
ozdoben krásou i silou,
hledíc k nebeské výši
stojí člověk, co pán a král vší přírody.
Vysoké vznešené čelo
hlubokou moudrost zvěstuje
a v oku jeho jasném skví se duch,
jenž stvořen k obrazu Božímu.
K prsům jeho se Laskavě soucitná choť vine.
Sličná žena, proň stvořená;
Milostné oko nevinné je obraz květného jara
 a slibuje mu Lásku, štěstí, blaženost.

Recitativ
RAFAEL: A viděl Bůh vše, což učinil, a aj, byl velmi dobré,
a sbor nebeský slavil skonání šestého dne zpěvem hlučným.

SBOR
Teď tvůrce dílo dokonat a co vidí, vše dobré jest.
Radujme se a zpívejme, ať zpěv ten náš dá Bohu čest.

GABRIEL A URIEL
Jen k tobě každý tvar volá
a pokrm od tebe žádá,
ty ruku otvíráš a vůkol vše sytíš.

RAFAEL
Odvrátíš-li tvůj obličej,
hned kolem hrůzou vše trne.
Ujmeš-Li dechu jim,
tu v prach se rozsypou.

GABRIEL, URIEL, RAFAE
Když opět dech tvůj k nim vane,
vrátí se nový život zas
a země v omladu se jarovábně skví.

VŠICHNI
Hle úkol již je dokonán,
buď chválen Pán a veleben.
Sláva jemu po všechny věky,
on vládne sám jen na výsostech.
Aleluja!

DÍL TŘETÍ

První výstup

Uriel a andělé
Recitativ s průvodem
URIEL A ANDĚLÉ: V růžovém rouše vstává při líbezném znění mladý krásný den,
s oblohy nebeské splývá čistá harmonie k zemi blahotné.
Hle to dvé blažených, jak pospolu kráčí!
Z jich oka září vděčného srdce plamenný cit;
A krátce zazní hlas, slavíc stvořitele:
Pak zpěv náš ať splyne s jich písní v jeden hlas!

Druhý výstup

Adam, Eva a předešlí

Chvalozpěv
ADAM A EVA
Milostí tvou, o Pane můj,
celý svět oplývá,
vše ty velké divy jeho
jsou dílo ruky tvé.

SBOR
Buď chvála Bohu mocnému
a čest mu vzdána na věky!

ADAM
O hvězdo krásná,
jak ladně usmíváš se při svítání!
Ty, slunce, zdobíš den,
tys světu okem i duší.

SBOR
Kolem po dráze zvěstujte,
 jak slavný jest všemocný Bůh.

EVA
A ty, jenž vládneš tichou nocí,
vy krásné hvězdy družné,
rozneste vůkol jeho čest,
ve zpěvném sboru svém!

ADAM
Vy tajnomocní živlové,
vší změny tvůrcové,
vy šedé páry, větrem
sem a tam se ženoucí!

ADAM A EVA
Buď vámi blahoslaven Pán!

SBOR
Buď vámí blahoslaven Pán!
Chvalte jméno a jeho moc.

EVA
Studánky klokotné chvalte jej!
0, klaňte se, šumné bory!
Vy rostliny a květy
jemu vůni dýchejte.

ADAM
Vy, jež po horách kráčíte,
a vy zeměplazy,
vy veselí pěvci nebeští
a vy vodní plavci!

ADAM A EVA
Vy všichni vzdejte Bohu čest!

SBOR
Vy všichni vzdejte. Bohu čest!
Chval každý duch Hospodina!

ADAM A EVA
Vy hory, doly, stinné háje.,
slyšte vroucí zpěv
a spojte plesné hlasy své
s hymnami našimi!

SBOR
Buď oslaven, Hospodine!
Tvým slovem stvořen světa div.
Tobě se vůkol vše koří.
Buď chválen na věky věkův!

Třetí výstup

Adam a Eva

Recitativ
ADAM: Jak povinnost naše byla, vzdali jsme Bohu díky své.
Následuj mne, života mého druže! Povedu tě a každý krok novou radost v duši vzbudí,
káže divy nám. Tu teprv ucítíš, jak velkou blaženost nám Bůh jest připravil,
a s duší zkroušenou chval jeho dobrotu. Pojď, následuj kroky moje!

EVA
Tvá jsem a tys můj cíl,
má ochrana, můj štít, můj svět!
Tvá vůle zákon můj.
Tak Bůh to ustanovil;
A v poslušnosti všecka sláva i štěstí mé.

Dvojzpěv
ADAM
Krásná choti!
Vedle tebe plynou libé sladké chvíle,
každá z nich blaho přináší,
žádná v smutku nepřijde.

EVA
Drahý choti! Vedle tebe plane srdce v radostech,
život můj buď tobě zasvěcen, láska tvá mne odmění.

ADAM
Jak ranní rosou všechno okřívá!

EVA
Jak v chladu večerním všecko se otaví!

ADAM
Jak lahodně zralé ovoce chutná!

EVA
Jaký to květů libovonný dech!

OBA
Však bez tebe, co byla by

ADAM
rosa ranní,

EVA chlad večerní,

ADAM
chuť ovoce

EVA
a květ vonný!

OBA
Tebou mi radostí přibývá,
tebou jen rozkoš má trvá,
tebou život je věčné blažení,
ty budeš jím vládnout!

Poslední výstup

Uriel a andělé

Recitativ
URIEL: O blažení a dvakrát blažení!
Nebude-li touha bludná žádati více, než co má,
chtít vědět víc, než se sluší.

SBOR
Vzneste k Bohu hlasy zpěvné,
díky vzdejte stvořiteli!
Oslavujte jméno jeho,
ať to slyší nebes chvála,

Hospodinu na věky! Amen!

Žádné komentáře:

Okomentovat