Omlouvám se všem, kdo postrádají ve starších příspěvcích fotografie. Jsou začarované někde v googlových střevech.
Pracuji na jejich osvobození, ale chce to čas.

Prohledat tento blog

Nabídka z archivu

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení

Následující text je skoro 60 let starý. Modlitba za pravdu Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dneš...

sobota 4. března 2017

Netřeba zoufati, pokrok je zřejmý

A bylo hůř. Posuďte sami, jak šel v minulém století život v malé jihočeské vsi Lčovice (a někdy i ve světě), který zachytili ředitelé místní jednotřídky ve školních kronikách:

Školní rok 1900-01

Školní rok zahájen jako vždy vzýváním Ducha Svatého dne 16. září 1900. Do expositní třídy zdejší zapsáno bylo 43 dítek, z nichž všechny byly náboženství katolického. Do vyučování ženským ručním pracím chodilo 12 dívek. Ku konci školního roku bylo 48 dítek. Slavnost 70letých narozenin J. V. císaře a krále Františka Josefa konána dne 2. října 1900.

František Josef I.
 Již den před tím vylíčil každý člen sboru učitelského ve své třídě význam této slavnosti a podal některé zajímavé příběhy ze života panovníkova. Druhý den sešly se dítky ku sl. službám božím, při nichž promluvil k nim od oltáře dp. farář P. František Špalek, poukázav při tom, že slavnost, která připadla na prázdniny, koná se dnešního dne zvlášť pro školní dítky. Připomenul, že světské vrchnosti jsou od Boha zřízeny, jež přikazuje Bůh poslouchati a ctíti. Nejvyšší světskou vrchností že jest pro nás náš císař pán, k němuž s úctou pohlížeti máme. Zmíniv se dále o životě panovníkově a jeho péči o poddané, vyzval dítky, aby modlitby své za Něho k Bohu přednášely, by Jej Bůh pro blaho národů Svých ještě dlouho při životě zachoval. Vroucí modlitbou a zapěním rakouské nár. hymny slavnost skončena...

Školní rok 1915-16

Dne 5. listopadu konána byla slavnost zavěšení pamětního obrazu padlého kollegy K. Barborky. Po slavných Bohoslužbách shromáždily se dítky expositury i školy malenické a četné obecenstvo a zástupci spolků v pěkně vyzdobené 3. třídě. Zvláště obraz Jeho Veličenstva a obraz pamětní byly květinami vkusně ozdobeny. Slavnost zahájena slavnostní ouverturou. Po té zástupce spr. školy K. Šavrda uvítal hosty a vyložil původ a účel slavnosti. Pak zapělo žactvo modlitbu za císaře "Velký Bože" načež jedna žákyně přednesla příležitostnou báseň. Dp. farář P. Frant. Špalek promluvil o životě a působení zemřelého. Starosta obce Vojtěch Švehla jako předseda m. š. rady poděkoval učitelskému sboru, převzal obraz pro školu a provolal Jeho Veličenstvu císaři a králi třikrát: "Sláva" a zapěna rakouská hymna. Po té promluvili ještě zástupce "Spoř. a zál. spolku" a člen sboru hasičů. Slavnost zakončena sbírkou pro sirotky po padlých vojínech a vybráno 46 K.

---------------------

A o 10 let později v nové republice

---------------------

Školní rok 1925-1926

65. narozeniny p. presidenta byly oslaveny krátkou školní slavností. 

T.G. Masaryk
Žákům připomenuto bylo velikých zásluh p. presidentových o osvobození našeho národa, předneseny oslavné básně a zapěny národní hymny.

Školní rok 1928-29

10. výročí naší samostatnosti oslaveno bylo 27. října. O 9. hodině sešli se žáci ve třídě. Správce školy připomenul žákům význam samostatnosti pro náš národ, připomenul velikých zásluh p. presidenta i ostatních vůdců národa o naše osvobození. Někteří žáci přednesli vhodné básně a zapěním národních hymen slavnost skončena.

Školní rok 1935-1936

Narozeniny p. presidenta Dr Eduarda Beneše byly oslaveny dne 25. května poslední dopolední hodinu vyučovací. 

Edvard Beneš
Třídní učitelé vzpomenuli zásluh nynějšího presidenta o naše osvobození a zapěním národních hymen slavnost ukončena.

Školní rok 1938-1939

Smutný byl začátek školního roku - hrozivé mraky stahovaly se nad naší vlastí, nad celou Evropou. Přišla mobilisace a koncem září obsazení Sudet Německem. Pro nás skutečně doby smutné.

28. říjen - Smutně vlály vlajky v ten den. Jak jindy bývalo - a nyní smutný pohled na naši vlast, na okleštěnou Moravu. Nechci dále vzpomínati.

Přišel březen - rozkouskování naší republiky - ze zbytků Čech a Moravy stal se Protektorát říše Německé. Slovensko samostatným státem. Ze Slovenska, z Karpatské Rusi, z obsazených částí Čech a Moravy vrátilo se množství úředníků, učitelů a zaměstnanců. 

Školní rok 1939-1940

Z příkazu vrchní zemské školní rady z Klatov byla školní budova označena nápisem německo-českým. Dne 31.I.1940 bylo ukončeno I. pololetí. Z nedostatku uhlí byly pololetní prázdniny prodlouženy na všech školách od 5.II. do 18.II. a opět od 19.II. do 3.III. 

Ve výročí Protektorátu dne 15. března 1940 byl dětem přečten předepsaný proslov. Dne 20. dubna byla vykonána předepsaná oslava narozenin Vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera a přečten předepsaný proslov.

Adolf Hitler 125. března 1939 v Praze
----------

 Zápisy za školní roky 1940/41 až 1944/45 byly vedeny ve zvláštní kronice, ježto tato kniha byla za německé okupace úředně zapečetěna.

----------

Školní rok 1945/46

Na zdejší škole byl státní svátek oslaven 27. října. Všechny dítky se do pěkně svátku vyzdobené třídy. Řídící učitel promluvil k dětem a zhodnotil význam 28. října pro náš národ, jakož i zásluhy našich velkých mužů. Po přednesu básní a recitací zapěly dítky státní hymnu. 28. října bylo v I. třídě sehráno loutkové divadlo "Do Prahy za presidentem"....

Den 7. listopadu je pro národy SSSR výročním dnem vítězství proletářské revoluce. Tento významný den oslavily školy školní slavností dne 6. listopadu Na zdejší škole shromáždily se děti k domácí slavnosti. Řídící učitel k nim promluvil o významu 7. listopadu. Byla přečtena ukázka ruské literatury a zapěny hymny....

11. února bylo vzpomenuto 68. narozenin pana ministra školství a osvěty Dr. Zdeňka Nejedlého a zhodnoceny jeho zásluhy...

Zdeněk Nejedlý
Dne 22.II. bylo vzpomenuto výročí zrodu Rudé armády a zhodnocen její význam pro nás.

Den narozenin presidenta Osvoboditele T.G. Masaryka  byl oslaven ve škole již  6. března. Žactvo se shromáždilo ve vyzdobené školní místnosti, kde o zásluhách p. presidenta promluvil řídící učitel. Bylo předneseno několik básní a zapěním státní hymny pořad slavnosti ukončen. 

Večer 6.III. zažehlo místní hasičstvo vatru - na znamení, že velký oheň - Masarykův duch - je věčně živý a stále plápolající.

Školní rok 1947/48

Dne 20. února 1948 podalo 12 členů vlády demisi. Došlo k vládní krisi, která byla vyřešena 27. února, kdy nově jmenovaní členové druhé Gottwaldovy vlády složili ústavní slib do rukou presidenta republiky.
J.V. Stalin a Klement Gottwald

Dne 23. února bylo ve škole vzpomenuto 30. výročí založení Rudé armády a její pomoci při osvobození našeho národa.

10. března nás náhle opustil ministr zahraničních věcí dr. h. c. Jan Masaryk - člověk, který měl nesčetné přátele po celém světě, a který patřil k nejoblíbenější lidem naší republiky. Byl veselý, vtipný, dovedl povídat vážné věci s usměvavou tváří a byl laskav ke každému. Budeme na něho stále a s láskou vzpomínat. Škoda, přeškoda toho dobrého člověka....zavražděný Jan Masaryk na dvoře Černínského paláce
Na paměť československo-sovětského přátelství byla dne 24. března 1948 uspořádána školní slavnost, při níž byl zdůrazněn bratrský vztah Čechů a Slováků k Sovětskému svazu, jehož milovaným představitelem je generalissimus J.V. Stalin...

Druhý president Československé republiky dr. E. Beneš vzdal se dne 7. června svého těžkého a zodpovědného úřadu. Jeho odstoupení přijal národ s hlubokou lítostí...


Při volbě nového presidenta republiky dne 14. června 1948 byl zvolen presidentem dosavadní předseda vlády Klement Gottwald. Zvednutím ruky vyslovilo se pro to všech 296 přítomných poslanců Národního shromáždění.

Školní rok 1948/49

dr. Edvard Beneš... Dne 3. září 1948 oznámil pražský rozhlas, že v 18. hod. 10 mil. pan president zemřel. Celý náš národ sklání se v hluboké úctě před památkou vzácného člověka, který skončil svůj plodný život, naplněný prací pro národ a stát... Dobré srdce dotlouklo, starostlivá hlava znehybněla. Jedna z největších postav našich dějin odešla...


Dne 21. prosince bylo na škole vzpomenuto 69. narozenin gen. J.V. Stalina, dvanáctého výročí Stalinské ústavy a historického významu smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi ČSR a SSSR uzavřené dne 12. prosince 1943 v Moskvě...Od 1. ledna 1949 byla se souhlasem okresního školního výboru ve Strakonicích umístěna dočasně v jedné učebně - úřadovna místního národního výboru. Tímto opatřením byla zkrácena možnost vyučovati tělesné výchově ve třídě, jakož i pořádání loutkových her...Na 21. leden připadlo 25. výročí smrti V.I. Lenina. V poslední vyučovací hodině byla uspořádána vzpomínková slavnost, při níž byl žactvu vyložen život a dílo V.I. Lenina a provedeno vzpomínkové pásmo z Leninových myšlenek.Na jednotřídní základní škole ve Lčovicích je na školní rok 1949/50 zapsáno toliko 12 dětí, proto ji školský referát krajského národního výboru v Českých Budějovicích... dnem 1. září 1949 dočasně uzavírá.

Školní rok 1950-51

Dnem 1. září 1950 bylo znovu zahájeno vyučování na zdejší národní škole... Hlavním důvodem otevření bylo: 1) pomoc učitele v existujícím JZD II. typu a 2) vlastní přání učitele pomoci při jeho rozvoji...

Obec byla vlivem sekernické politiky s. Frant. Králíčka č. 20 rozdělena na 2 ostré tábory, kde na jedné straně stála MO KSČ a JZD II. typu a na druhé kulaci včetně středních a drobných rolníků vedených reakčním říd. učitelem v.v. Karlem Šavrdou.

19. května osvětlen žákům význam 30. výročí založení KSČ...

Na podporu hrdinského boje korejského lidu proti americkým vrahům uspořádali žáci sbírku v částce 128 Kčs. Ředitel školy byl pak osobně účasten sbírky v obci.


Hlavním úkolem žákovské organizace bylo opět pravidelné měsíční hodnocení práce a všech soutěží, sledování a hodnocení plnění závazků. Kromě toho provedli žáci osobní agitaci za zlepšení dodávky mléka v obci.

Školní rok 1957-58

V měsíci československo-sovětského přátelství bya uspořádána ke 40. výročí VŘSR štafeta míru a přátelství. Žáci se s. učitelkou pozdravili štafetu na silnici... Ředitelka školy připomněla velký význam VŘSR pro osvobození ČSR a ostatních národů. Dále bylo sehráno loutkové divadlo.

Školní rok 1958-59

Dne 6. listopadu v předvečer výročí VŘSR byla oslava v místním hostinci. Účast byla veliká. Účinkovali žáci národní školy a byl promítnut film. V měsíci československo-sovětského přátelství byla uspořádána beseda se s. Bublíkem kt. Sovětský svaz navštívil a o životě sovětských lidí s našimi občany rozprávěl...

23. prosince přivítaly děti ve škole Dědu Mráze, kterému připravily ovace, zazpívaly, zatančily a zarecitovaly.

1. máj oslavili všichni pracující radostně. Žáci se zúčastnili průvodu se svou učitelkou s TJ Sokol ve Vimperku. Oslavy i průvod se jim líbily.

Školní rok 1959-1960

Žáky i maminky žáků 1. třídy přivítala s. učitelka V. Pudivítová, která promluvila o nové přestavbě školství, která se připravuje. Hlavně zdůraznila sepětí školy se životem, jež se v tomto roce bude již na všech školách uskutečňovat.

Dne 6. května navštívili žáci zubní ambulatorium ve Čkyni, kde jim byl prohlédnut a ošetřen chrup. Při této příležitosti navštívili žáci též továrnu na kolíky. Prohlédli si zařízení továrny a seznámili se s postupem výroby kolíků.

Školní rok 1967-1968

Dne 30. března byl zvolen nový prezident, člověk, který si zaslouží úctu všech lidí, soudruh Ludvík Svoboda. 9. dubna složila slib nová vláda.

Ludvík Svoboda
Školní výlet byl do okresního města Prachatice.

Školní rok 1968-1969

Letošní školní rok začal za mimořádných politických skutečností. Dne 21. srpna naše státní hranice překročily armády Varšavské smlouvy. I když se žádné kontrarevoluční síly nevyskytují, zůstává u nás v republice veliké množství cizího vojska. V naší obci sice není žádné vojsko, ale v okresním městě Prachaticích i v okolí jsou vojáci i se značnou vojenskou technikou. Přes tuto skutečnost je škola pro svůj provoz dobře připravena.

Koncem února se vyskytly u dětí zarděnky, příušnice a spalničky. Nemoc vystřídala postupně všechny děti.

Vysvědčení bylo vydáno 27. června 1969. Prospělo všech 9 žáků.

Školní rok 1971-1972

Žáci se zúčastnili oslavy VŘSR ve Čkyni. Při této oslavě složilo 9 žáků naší školy pionýrský slib. Za spolupráce s řed. školy se pionýrské schůzky uskutečňují pravidelně a mají dobrou úroveň...

Celý náš národ prokázal jednotu ve volbách do zastupitelských orgánů všech stupňů. Volby byly výrazem hlubokého socialistického vlastenectví všech pracujících našeho státu. Podrobnější zprávy o volbách v naší obci jsou ve zpravodajském plátku, který vydávalo agitační středisko ve Čkyni...

Soudruh oši byl přítomen při vyučování. S. oši Zikmund zhodnotil klady a nedostatky a podal několik cenných rad.

Oslavy dne učitelů byly již v pátek 24.3. a to v Prachaticích. Bylo vzpomenuto narození V.I. Lenina.

Školní rok 1972-1973

Dne 3. října byla na škole provedena dětskou lékařkou MUDr. Burdovou prohlídka žáků.
Dne 7.11. se žáci zúčastnili oslav VŘSR ve Čkyni.

Ani o Vánocich nepřestali američtí agresoři bojovat ve Vietnamu, ale naopak zesílili bombardování a přerušili mírové jednání. dne 27. ledna 1973 byla podepsána dohoda o ukončení války a obnovení míru ve Vietnamu... Všichni pokrokoví lidé celého světa se radují spolu s Vietnamci a chtějí i hmotně přispět k rychlému obnovení Vietnamu...

Dne 14. března se konala schůze SRPŠ... S. inspektor vysvětlil přítomným rodičům, proč se musí uvažovat o uzavření ZDŠ Lčovice.

Vysvědčení byla vydána v pátek 29.6. 1973. Všichni žáci postupují do vyššího ročníku.

KONEC ŠKOLY A ŠKOLNÍ KRONIKY


Poznámky:
JZD II. nižší typ družstva, kde došlo k rozorání mezí a zavedení společné rostlinné výroby. Živočišná výroba zůstala i nadále soukromá.

VŘSR - bolševický puč v Petrohradu 7. listopadu 1917 nazývaný komunisty Velká říjnová socialistická revoluce

SRPŠ - Sdružení rodičů a přátel školy

oši - okresní školský inspektor

Žádné komentáře:

Okomentovat